politikai-alapvetes3

A liberális berendez­kedés struktu­rális hibáiról

Korunk politikai világdoktrínája minden eresztékében recseg-ropog, és úgy tűnik küszöbön áll valamiféle változás, melynek csírái kibontakozni látszanak. Az persze megítélés kérdése, hogy a neokonzervativizmus új irányzata előrelépés-e a liberalizmushoz képest, de az un. “negyedik utas” politika esetén valóban valami újszerű kibontakozását láthatjuk. A liberalizmus dogmáiról lassan lehámlik a rózsaszín máz, ezek egyre nyilvánvalóbban fordulnak önmaguk ellentétébe.


KORUNK POLITIKAI VÍVMÁNYAINAK BÍRÁLATA

“A liberális demokrácia a személyes szabadságon és a törvény előtti egyenlőségen alapul”

A szabadságnak sok értelmezése van, és létezik valamitől való szabadság, és van valamire való szabadság. A jelenlegi politikai rendszerben a valamitől való szabadság általában mindenkire kiterjed, például senki sem korlátozható bizonyos tevékenységekben, pl. a politikai vélemény-nyilvánításban. Ha valakit bántalmaznak, kényszerítenek, stb. akkor a törvény megvédi őt. Ellenben a valamire való szabadság feltétele a jövedelem, mert pl. a tájékozódáshoz, a vélemények eljuttatásához, a politikai részvételhez pénzre van szükség. Pénzre van szükség a méltóságteljes lakhatáshoz, a kultúra fogyasztáshoz, az egészséges táplálkozáshoz. Korunk demokráciája elbeszél amellett, hogy a szabadság alapja a méltóságteljes gazdasági önrendelkezés.“A liberális demokrácia elutasítja az öröklött kiváltságokat”

A politikai jogok átörökölhetőségét megszüntettük a feudalizmus felszámolásával, mobilizáltuk a politikát, és immáron bárki jelölhető, és bárki létrehozhat pártot. Ugyanakkor merő képmutatás azt állítani, hogy az esélyegyenlőség megvalósulhat a régi és új pártok között, lévén hogy a politikai üzenetek célbajuttatása és a “bevonzás” sok pénzbe, sőt egyre több pénzbe kerül. A nagy pártok csak nagy összeomlások által adhatják át a helyüket másoknak, ahogy azt a tőzsdén bejegyzett cégek is mutatják a monopóliumok évszázados jelenlétét, majd esetleges bukását. A politikai mobilitásról csak olyan szinten érdemes beszélni, ahogy pl. a repülőgép gyártás mobilitásáról, ahol inkább különös véletlennek tekintenénk, ha egy új tényező felbukkanna. Korunk politikusa, és politikai pártja valójában “termék”, amit a politikai marketing állít elő, és ami éppen ezért nem morális alapelvek szerint kerül a látóterünkbe.“Megvalósul a szólás-, sajtószabadság, valamint a gyülekezés szabadsága”

Minden hatalmi tényezővé váló politikai erő beágyazódik a médiába, illetve kormányra kerülve végre is hajtja a maga “tisztogatását” a közszolgálati médiáknál, és az államigazgatásban. Az államigazgatás, a bíróságok és az alkotmánybíróság függetlenségét rendszeresen felhozzák a liberális demokrácia mellett, ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a kormányok (sőt a multik) ezekbe a hivatalokba be akarják ültetni a maguk embereit. A szólásszabadságra hivatkozni különben pedig értelmetlen lenne egy baloldali vagy egy jobboldali sajtóorgánum esetén, mert ezek külön-külön nem szabadok, lévén hogy jobboldali vagy baloldali tematizálást folytatnak, ellenben a média teljes vertikuma esetén viszont nincs kin felróni, hogy nem kellő súllyal jelenik meg a mainsstream-ben a humanizmus, a marxizmus vagy kapitalizmus kritika, a modernitás kritikája, a Nato és USA kritika, a Zeitgeist, a pénzrendszer kritikája, stb.“A gazdasági liberalizmus támogatja a szabadpiacot, a szabad vállalkozást, és a megszerzett tulajdonhoz fűződő jogokat”

A szabadpiac már önmagában ellentmondásokkal terhes, mert a szabadpiaci működés gyakorlata az, hogy részleges monopóliumokra (előnyökre) tegyenek szert a gazdasági résztvevők. A szabadság itt abban is megjelenik, hogy a szereplő előnye más szereplők hátrányával járhat (játékelmélet) és ez esetleg munkások elbocsátását okozza. A piaci szabadság doktrínájában kulcsfontosságú az az alapvetés, hogy az élőmunkaerő “megtakarító” “fejlődés” miatt utcára kerülnek a munkások, AMIT más gazdasági terület a maga innovációja miatt majd felvesz.
Ez ténylegesen a társadalomban a tőke oldalán kockázatként (stresszként) jelenik meg ÉS a tömegek szemszögéből traumaként látjuk.

szuverenitas vagy europaisag4

Mikor tartsuk tiszte­letben a szuve­renitást?

Finoman szólva kettős mércére vall, hogy mind Unió, mind az atlanti integráció államai különböző módon ítélik meg bizonyos államok önrendelkezési törekvéseit. Érdekes módon a német egyesítés, vagy Jugoszlávia államokra szakadását hivatalosan elismertük, míg Krím egyesülését, Venezuela…

Demográfiai krízis és a fenn­tart­hatóság

A demográfiai probléma megoldására új szemléletmódokat kell kialakítani a politikában. Egyrészt a politikának vannak ÖSZTÖNZŐI arra, hogy megállítsa a népességfogyást, másrészt a demokratikus politikusnak van ezen a téren egy TUDOMÁSUL VÉTELI KÖTELEZETTSÉGE is. Az utódvállalás spontán folyamat, ami egyrészt a szuverén gondolkodású állampolgárok magánügye, másrészt egyben közügy is, mert a nyugdíjainkat az utódok fogják kitermelni.


NEMZETI ÜGY

A demográfiai probléma pánikot kelt bizonyos körökben, mellyel kapcsoltban szintén tudomásul vételi kötelezettsége van a demokratikus politikusnak, és nincs olyan joga hogy elvitassa ezt az aggodalmat. Az egyén a túlélését a nemzetben képzeli el, és ez egy elfogadott beállítódás, illetve a nemzeti integritás megőrzése egyben összekapcsolható a sokszínűségre törekvéssel és valójában összehangolható a liberalizmussal. (ami különben vitatja a fontosságát.) A nemzet tehát érték, és fennmaradására hatékony vállalásokat kell tenni a politikai közösségnek.

KÖZGAZDASÁGI ALAPVETÉS

A helyes eljárás az lehetne, ha a gyermekvállalásra kialakított ösztönzők ellensúlyoznák a családalapítást háttérbe szorítók belső ösztönzőit. Ennek kikutatása komoly feladata lenne, ugyanakkor néhány szempontot máris fel lehet sorolni.
A FENNTARTHATÓSÁGI cél értelmében kijelenthető, hogy az aktuális nyugdíjakat (mint jövedelem tömeget) az aktuális foglalkoztatottak termelik ki, akiktől adókkal és járulékokkal van ez az összeg beszedve a felosztó-kirovó nyugdíjak fedezésére. Itt egy igen egyszerű összefüggést kell meglátni: kevesebb utódnak nagyobb termelékenység / versenyképesség mellett kell a nemzeti jövedelmet megtermelni. A nagyobb termelékenységhez általában nagyobb (“újabb”) tőkéket kell bevonni a termelés javítására, a nagyobb versenyképességhez pedig jobb képzettségi szintre van szükség. A politikának fel kell hagynia a pótcselekvésekkel, és ebben az ügyben a megfelelő politikai intézményi hátteret kell létrehoznia.

A MEGVALÓSÍTÁS NEHÉZSÉGEI

A termelékenység és a versenyképesség javítása a megvalósítás szemszögéből a tőke ügye és feladata, és az állam csak olyan intézményes keretekkel szolgálhat, amiben a produktív erők kibontakozhatnak. Példaként fel lehet hozni Észak- és Dél-Amerika esetét aholis északon jólét van, míg délen sokkal szerényebb szinten élnek az állampolgárok. Óriási problémát jelent az, hogy egy gyermek felnevelése 10-13 millió forint, amit a szülőnek a jövedelméből kell fedeznie, és az erre fordítható összeg nagyban meghatározhatja a gyermek majdani versenyképességét. Más típusú probléma is felvetődik ebben a kérdésben: ha a közösség “befektet” egy fiatal felnőtt versenyképességébe az iskoláztatáson keresztül, akkor jogos-e, hogy ez a fiatal külföldre távozik, és cserbenhagyja azokat, akiknek esetleges sikerét köszönheti? Ezeket a problémákat konszenzusosan, társadalmi egyeztetéssel kellene tisztázni.